وب بسته شد!!! خب...هیچکس سرنمیزنه و حتی یه نظر هم نمیدین.. بازدید هم ندارم....اگه کاری داشتین بیاین این وب...loveanime2017.mihanblog.com...اینجا نویسندم..هرچند میدونم برای هیچکس مهم نیستم!!!